Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

XIV Manifestació antitaurina d’Algemesí. Manifests (también en castellano).

Folgança d’Algemesí.

Eixida.  Aquest any, altra vegada, ni jonegades ni becerrades!

Aquest any es compleixen 14 anys de mani antitaurina a Algemesí i arriben front al fantasma de temps passats que ja no haurien de tornar[1].  La Comissió Taurina ha sumat a la matança habitual un cartell per a la nit del dilluns, 23 de setembre[2], amb tres vedells que seran torejats per alumnes de l’escola taurina de València.

El cartell per a eixa nit diu que es tractarà d’un “tentadero práctico sin picar”, sense que hagen hagut més explicacions oficials.  Hem d’aclarir que, en base al reglament taurí vigent[3], aquest anunci implica:

1. Que es tractarà d’animals de menys de dos anys.  És el que el reglament permet torejar a aquests alumnes de les escoles taurines, especificant que només poden ser “erals de fins a 150kg a la canal”.  

El text legal insisteix moltes vegades en dir que els animals no poden superar aquesta edat, ja siga quan parla de les “becerrades degudament autoritzades” en les que poden participar els alumnes, ja siga quan defineix les pròpies becerrades.  

En quant l’utilització del terme “erals”, també es refereix a animals d’aquesta edat.  Fou el mateix Cossío qui els definí com a animals de més d’un any i no més de dos.  

2.  Que els mataran a la plaça.  És el que el reglament estableix per a mascles “cedits o adquirits per al seu toreig a la plaça”.  Diu exactament que “SEMPRE seran matats a estoc al ruedo.  

Per suposat, ens han acusat de mentir per denunciar aquests fets.  Ens han dit que fa anys que ja no es fan becerrades a Algemesí i ens  han recordat les capeas que es feren entre 2015 i 2018, i que no estan anunciades al cartell d’aquest any.  Cap persona o organització amb autoritat per a fer-ho, però, ha donat explicacions sobre aquest tentadero práctico, que arriba per a substituir aquelles capeas al cartell nocturn[4].  

Encara que siga molt irònic, nosaltres ens alegraríem molt que aquesta becerrada es realitzara “fora del reglament”, sense banderilles ni mort a la plaça.  El moviment antitaurí sempre ha denunciat que, moltes vegades, els reglaments estan per a fer bonic i que s’incompleixen si convé al negoci, mentre qui ha de controlar mira cap a altra banda.  Aquesta seria una de les poques vegades que eixe incompliment beneficiara una miqueta als animals que, al menys, s’estalviarien una part del seu patiment abans que els mataren.  

Però, repetim, cap persona amb autoritat ens ha volgut “tranquil·litzar”.  Cap persona ha deixat clar que eixes tortures que estableix el reglament no s’anaven a produir.  Per això, no podem fer altra cosa que assumir que es faran i denunciar aquests fets, que representen un pas cap als vells temps de les becerrades cadafaleres.

Es tracta d’un format molt semblant, on els cadafalers seran substituïts per aprenents de torero molt joves.  Existeixen gravacions[5] del que passa a les escoles taurines quan aquests aprenents “practiquen” amb vedells molt xicotets.  S’estaria obrint la porta a que aquestes persones, que no són professionals, protagonitzaren fets terriblement idèntics als que ja s’han vist i gravat en aquesta plaça. 

Seria també molt semblant al que passa als altres municipis tristament famosos per les seues becerrades[6], amb banderilles, patiment, sang i mort.  Estarien tornant a matar vedells a la plaça d’Algemesí, tornant a aquella trista fama que, de manera tan irresponsable, acabà amb el poble a totes les televisions, amb protestes i agressions a les persones manifestants que, l’any 2014, arribaren al seu màxim.

Estem ací per a dir molt fort que no volem la matança d’animals de la setmana taurina, i que no volem que aquesta matança torne a incloure els vedells.  Per això, totes les vegades que facen falta i fins a l’abolició:

Becerrades mai més!

Algemesí, antitaurí!

———

Salida.  Este año, de nuevo, ni novilladas ni becerradas!

Este año se cumplen 14 años de mani antitaurina en Algemesí y llegan frente al fantasma de tiempos pasados ​​que ya no deberían volver[7].  La Comisión Taurina ha sumado a la matanza habitual un cartel para la noche del lunes, 23 de septiembre[8], con tres becerros que serán lidiados por alumnos de la escuela taurina de Valencia.

El cartel para esa noche dice que se tratará de un «tentadero práctico sin picar», sin que hayan habido más explicaciones oficiales.  Debemos aclarar que, en base al reglamento taurino vigente[9], este anuncio implica:

1. Que se tratará de animales de menos de dos años.  Es lo que el reglamento permite torear a estos alumnos de las escuelas taurinas, especificando que sólo pueden ser «erales de hasta 150kg a la canal».

El texto legal insiste muchas veces en decir que los animales no pueden superar esta edad, ya sea cuando habla de las «becerradas debidamente autorizadas» en las que pueden participar los alumnos, ya sea cuando define las propias becerradas.

En cuanto la utilización del término «erales», también se refiere a animales de esta edad.  Fue el mismo Cossío quien los definió como animales de más de un año y no más de dos.

2. Que los matarán en la plaza. Es lo que el reglamento establece para machos «cedidos o adquiridos para su toreo en la plaza».  Dice exactamente que «SIEMPRE serán matados a estoque en el ruedo”. 

Por supuesto, nos han acusado de mentir para denunciar estos hechos.  Nos han dicho que hace años que ya no se hacen becerradas en Algemesí y nos han recordado las “capeas” que se hicieron entre 2015 y 2018, y que no están anunciadas en el cartel de este año.  Ninguna persona u organización con autoridad para hacerlo, sin embargo, ha dado explicaciones sobre este tentadero práctico, que llega para sustituir aquellas “capeas” en el cartel nocturno[10].

Aunque sea muy irónico, nosotros y nosotras nos alegraríamos mucho que esta becerrada se realizara «fuera del reglamento”, sin banderillas ni muerte en la plaza.  El movimiento antitaurino siempre ha denunciado que, muchas veces, los reglamentos están de adorno y que se incumplen si conviene al negocio, mientras quien debe controlar mira hacia otro lado.  Esta sería una de las pocas veces que ese incumplimiento beneficiara un poquito a los animales que, al menos, se ahorrarían una parte de su sufrimiento antes de que los mataran.

Pero, repetimos, ninguna persona con autoridad nos ha querido “tranquilizar”.  Ninguna persona ha dejado claro que esas torturas que establece el reglamento no se iban a producir.  Por eso, no podemos hacer otra cosa que asumir que se harán y denunciar estos hechos, que representan un paso hacia los viejos tiempos de las becerradas cadafaleras.

Se trata de un formato muy similar, donde los cadafaleros serán sustituidos por aprendices de torero muy jóvenes.  Existen grabaciones[11] de lo que ocurre en las escuelas taurinas cuando estos aprendices «practican» con becerros muy pequeños.  Se estaría abriendo la puerta a que estas personas, que no son profesionales, protagonizaran hechos terriblemente idénticos a los que ya se han visto y grabado en esta plaza.

Sería también muy similar a lo que ocurre en los demás municipios tristemente famosos por sus becerradas[12], con banderillas, sufrimiento, sangre y muerte.  Estarían volviendo a matar becerros en la plaza de Algemesí, volviendo a aquella triste fama que, de manera tan irresponsable, acabó con el pueblo en todas las televisiones, con protestas y agresiones a las personas manifestantes que, en el año 2014, llegaron a su máximo.

Estamos aquí para decir muy fuerte que no queremos la matanza de animales de la semana taurina, y que no queremos que esta matanza vuelva a incluir a los becerros.  Por ello, todas las veces que hagan falta y hasta la abolición:

Becerrades nunca más!

Algemesí, antitaurí!

———

Plaça del Mercat.  XIV Mani, i fins a l’abolició.  

Com cada any, tornem a recordar les víctimes que moriran a la setmana taurina d’Algemesí del 2019.  Durant les jonegades de la vesprada moriran 38 animals.  Seran 30 jònecs de més de 3 anys, els mateixos que l’any passat, i 8 erals de més de dos anys.  

Aclarim que el món taurí també li pot dir “eral” a un animal que ja ha fet els dos anys i, en aquest cas, deixen el nom de jònec o “novillo” pels que tenen 3 i encara no han fet 4.  Aquests “erals de més de dos anys” també poden patir el toreig a mans d’aprenents d’escola taurina més experimentats.  No seria el cas, però, de la jonegada del dilluns 23 que, com ja hem dit, farà patir a tres vedells de menys de 2 anys com s’estableix al reglament.  

Aquesta llarga fira de 9 dies de jonegades converteix Algemesí en el municipi on més bous es torturen i maten del País Valencià, a excepció de València.  Com cada any, sobre els animals cauran tots els patiments que caben en la tortura taurina:  tots els jònecs seran picats, i tots els animals patiran les banderilles.  Dos jònecs moriran a mans de toreros a cavall, els dos amb les banyes despuntades, i la resta patiran l’estoc dels joneguers, amb les punxades que calguen i els remats que, com hem vist a moltes imatges, no els estalvien que siguen arrossegats fins al carrer Muntanya mentre encara estan agonitzant, i així els carregarà el tractor, com si res. 

És molt important que tornem a recordar tots aquests animals i més encara aquest any, que tornem a parlar de vedells.  Durant molt de temps, el nom d’Algemesí estigué associat a les becerrades cadafaleres, tapant l’autèntica dimensió de la setmana de bous i, sovint, deixant de banda la majoria de les seues víctimes.  Els quatre anys de “capeas” els donaren el trist protagonisme que els correspon, i no volem que això canvie. 

Durant aquests 9 dies, es cometen moltes irregularitats relacionades amb eixa plaça de fusta amb tantes mancances de seguretat, accessibilitat i higiene que volen tapar amb la marca del patrimoni cultural.  Destaca eixa ocupació del carrer Muntanya per a l’espectacle de la mort fet amb els animals, cobrint el terra de sang.

Primer esbudellaven els animals allà mateix.  Després, ha vingut l’arrossegament, les demostracions de tir fent patir els cavalls, el lamentable espectacle de la bromera, les fotos al costat del cadàver o el tractor de l’ajuntament donant voltes pels carrers i amb els braços ben amunt per a esquivar els activistes i les gravacions…  Ara, els cadàvers s’alcen fins al cel amb vergonya, volent que no es veja allò que, ni moral ni legalment, no haurien de fer. 

La setmana de bous d’Algemesí és això: un lamentable espectacle de sang i mort que, a més, sempre s’ha caracteritzat per incomplir les normatives vigents (i que, com hem dit abans, esperem que es tornen a incomplir amb els vedells del dia 23).  I, per això, nosaltres seguirem  mostrant el nostre rebuig a aquestes pràctiques que ja fa molt que estan fora del nostre temps, seguirem lluitant per a que arriben a la seua fi, i com més prompte millor.  

Les grans mobilitzacions antitaurines continuen, i el rebuig a la tortura taurina és cada vegada major.  Nosaltres continuarem donant suport a totes les iniciatives contra la tortura taurina.  Nosaltres serem ací, sempre presents, fins al dia que els taurins deixen de fer negoci amb les subvencions a la tortura i deixen d’anar a veure-la, com diuen ells, “perquè volen”.  

Fins a l’abolició: Algemesí, antitaurí!!!

———

Plaza del Mercado.  XIV Mani, y hasta la abolición.

Como cada año, volvemos a recordar a las víctimas que morirán en la semana taurina de Algemesí del 2019.  Durante las novilladas de la tarde morirán 38 animales. Serán 30 novillos de más de 3 años, los mismos que el año pasado, y 8 erales de más de dos años.

Aclaramos que el mundo taurino también le puede decir «eral» a un animal que ya ha cumplido los dos años y, en este caso, dejan el nombre de novillo o «novillo» por los que tienen 3 y aún no han hecho 4.  Estos «erales de más de dos años” también pueden sufrir el toreo en manos de aprendices de escuela taurina más experimentados.  No sería el caso, sin embargo, de la novillada del lunes 23 que, como ya hemos dicho, hará sufrir a tres becerros de menos de 2 años como establece el reglamento.

Esta larga feria de 9 días de novilladas convierte Algemesí en el municipio donde más toros se torturan y matan del País Valencià, a excepción de Valencia.  Como cada año, sobre los animales caerán todos los sufrimientos que caben en la tortura taurina: todos los novillos serán picados, y todos los animales sufrirán las banderillas.  Dos novillos morirán a manos de rejoneadores, los dos con los cuernos despuntados, y el resto sufrirán el estoque de los novilleros, con los pinchazos que sean necesarios y los remates que, como hemos visto en muchas imágenes, no les ahorran sean arrastrados hasta la calle Muntanya mientras todavía están agonizando, y así los cargará el tractor, como si nada.

Es muy importante que volvamos a recordar a todos estos animales y más aún este año, que volvemos a hablar de becerros.  Durante mucho tiempo, el nombre de Algemesí estuvo asociado a las becerradas cadafaleras, tapando la verdadera dimensión de la setmana de bous y, a menudo, dejando de lado la mayoría de sus víctimas.  Los cuatro años de «capeas» les dieron el triste protagonismo que les corresponde, y no queremos que esto cambie.

Durante estos 9 días, se cometen muchas irregularidades relacionadas con esa plaza de madera con tantas carencias de seguridad, accesibilidad e higiene que quieren tapar con la marca del patrimonio cultural. Destaca ese empleo de la calle Muntanya para el espectáculo de la muerte hecho con los animales, cubriendo el suelo de sangre.

Primero destripaban los animales allí mismo.  Después, ha venido el arrastre, las demostraciones de tiro haciendo sufrir los caballos, el lamentable espectáculo de la espuma, las fotos junto al cadáver o el tractor del ayuntamiento dando vueltas por las calles y con los brazos en alto para esquivar los activistas y las grabaciones…  Ahora, los cadáveres se levantan hasta el cielo con vergüenza, queriendo que no se vea lo que, ni moral ni legalmente, no deberían hacer.

La setmana de bous de Algemesí es eso: un lamentable espectáculo de sangre y muerte que, además, siempre se ha caracterizado por incumplir las normativas vigentes (y que, como hemos dicho antes, esperamos que se vuelven a incumplir con los becerros del día 23).  I, por eso, seguiremos mostrando nuestro rechazo a estas prácticas que ya hace mucho que estan fuera de nuestro tiempo, seguiremos luchando para que llegue su fin, y cuanto antes mejor.

Las grandes movilizaciones antitaurinas continúan, y el rechazo a la tortura taurina es cada vez mayor.  Continuaremos apoyando todas las iniciativas contra la tortura taurina.  Estaremos aquí, siempre presentes, hasta el día que los taurinos dejan de hacer negocio con las subvenciones a la tortura y dejan de ir a verla, como dicen ellos, «porque quieren».

Hasta la abolición: Algemesí, antitaurino!!!

———

Museu de la Festa.  La tortura no es cultura.

Acabem la manifestació d’aquest any ací, davant el Museu de la Festa.  L’any passat es convertí també en seu permanent de la ICNN, xarxa de ciutats patrimoni cultural immaterial de la humanitat (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network).  No és una organització que represente a totes les ciutats amb aquest patrimoni (les membres no arriben a les 40 d’entre les 500 que ho podrien ser) però no deixa de ser rellevant que la seu d’aquesta xarxa dedique un espai a la tortura taurina.

Aquest museu ret un homenatge merescut a la festa de veritat, amb la Mare de Déu del la Salut al capdavant.  Aquesta és la festa que aconseguí la consideració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat i, per a fer-ho, hagué de deixar molt clar que els bous no en formaven part.  El mateix que ha passat, uns anys després, amb les Falles de València.

La tortura taurina està ben lluny de ser considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, perquè genera un rebuig tan majoritari que no pot ser patrimoni de tota la societat, i molt menys de tota la Humanitat.  Així ho explica l’UNESCO, la mateixa organització que diu que els xiquets i xiquetes no haurien de veure com es torturen i maten animals per diversió[13].  El patrimoni cultural immaterial ha de ser assumit per la societat com a propi. 

Però, la tortura taurina sempre vol parasitar la cultura i la festa de veritat, la que es fa en positiu i mai fa mal.  S’amaga al seu darrere per a dir que també és festa, per a apropiar-se d’elles, per a fagocitar-les sempre que pot i retindre-les com a hostatges.  És el que s’ha fet ací a Algemesí amb la setmana de bous, i el racó que té la tortura taurina a aquest museu, envoltat de símbols de l’UNESCO, no ho pot representar millor. 

Cap expressió cultural necessita lleis que les imposen com a tals.  Cap persona qüestionaria que l’òpera o la pintura són cultura, però si que es vulga dir cultura a coses com les que faran als bous ací, des de hui mateix.  La llei amb la que ens imposen la tortura com un fet cultural, amb la que pretenen obligar que els ajuntaments com el de Villena cedisquen espais que no tenen cap obligació de cedir a l’autèntica cultura, acaben per demostrar que la tortura no és cultura.  La cultura no s’imposa, la tortura si.  

La cultura no normalitza la tortura i matança de les cries d’un animal com el bou, una matança imposada com a obligatòria als reglaments.  La cultura no deixa al seu darrere 40 cadàvers coberts de sang.  La tortura només embruta la cultura cada vegada que s’aprofita d’ella.  La cultura ha d’estar ben lluny d’aquesta barbaritat.

Per això, ací, davant del Museu de la Festa i seu de l’ICNN, cridem ben fort:

LA TORTURA, NO ÉS CULTURA!

BECERRADES MAI MÉS!

ALGEMESÍ, ANTITAURÍ!

———

Museo de la Fiesta.  La tortura no és cultura. 

Acabamos la manifestación de este año aquí, ante el Museo de la Fiesta.  El año pasado se convirtió también en sede permanente de la ICNN, red de ciudades patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network).  No es una organización que represente a todas las ciudades con este patrimonio (las miembras no llegan a las 40 de entre las 500 que lo podrían ser) pero no deja de ser relevante que la sede de esta red dedique un espacio a la tortura taurina.

Este museo rinde un homenaje merecido a la fiesta de verdad, con la Virgen del la Salud a la cabeza. Esta es la fiesta que consiguió la consideración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y, para hacerlo, tuvo que dejar muy claro que los toros no formaban parte de ella.  Lo mismo que ha pasado, unos años después, con las Fallas de Valencia.

La tortura taurina está bien lejos de ser considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque genera un rechazo tan mayoritario que no puede ser patrimonio de toda una sociedad, y mucho menos de toda la Humanidad.  Así lo explica la UNESCO, el mismo organismo que dice que los niños y niñas no deberían ver como se torturan y matan animales por diversión[14].  E l patrimonio cultural immaterial tiene que ser asumido por la sociedad como propio.

Pero la tortura taurina siempre quiere parasitar la cultura y la fiesta de verdad, la que se hace en positivo y nunca hace daño.  Se esconde detrás suyo para decir que también es fiesta, para apropiarse de ellas, para fagocitarlas siempre que puede y retenerlas como rehenes.  Es lo que se ha hecho aquí en Algemesí con la semana de bous, y el rincón que tiene la tortura taurina en este museo, rodeado de símbolos de la UNESCO, no lo puede representar mejor.

Ninguna expresión cultural necesita leyes que las impongan como tales.  Ninguna persona cuestionaría que la ópera o la pintura son cultura, pero si que se quiera llamar cultura a cosas como las que haran a los toros aquí, desde hoy mismo.  La ley con la que nos imponen la tortura como un hecho cultural, con la que pretenden obligar a que los ayuntamientos como el de Villena cedan espacios que no tienen ninguna obligación de ceder a la auténtica cultura, acaban por demostrar que la tortura no es cultura.  La cultura no se impone, la tortura sí.   

La cultura no normaliza la tortura y matanza de las crías de un animal como el toro, una matanza impuesta como obligatoria en los reglamentos.  La cultura no deja tras de si 40 cadáveres cubiertos de sangre.  La tortura sólo ensucia la cultura cada vez que se aprovecha de ella.  La cultura debe estar muy lejos de esta barbaridad.

Por eso, aquí, frente al Museu de la Festa y sede de la ICNN, gritamos bien fuerte:

LA TORTURA, NO ES CULTURA!

Becerradas NUNCA MÁS!

ALGEMESÍ, ANTITAURINO!

———

Sobre del retorn de les becerrades a la setmana de bous d’Algemesí de 2019. 

Tot començà amb les publicacions a La Veu d’Algemesí dels típics articles on s’anuncien els esdeveniments que portarà la setmana de bous.  

A la seua web, podem llegir l’article signat per Carlos Bueno amb el títol d’“Una gran setmana de bous 2019”, i que està datat el 18 de juliol.  El text fa referència a la presentació dels cartells, i al tercer paràgraf diu:

(…) A més, el dilluns 23 en horari nocturn, se celebrarà una becerrada amb jònecs del ramader local Salvador Pujol Gómez en la que participaran tres alumnes de l’Escola Taurina de València: Alberto Donaire, Nek García Romero i Álvaro Cerezo, els dos últims d’Algemesí.

Pocs dies després, es fa públic un cartell d’aquesta becerrada, presentada com un “tentadero práctico sin picar” i on s’anuncia el toreig de 3 vedells per alumnes de l’escola taurina de València.

Per a qualsevol dubte sobre aquestes dades hem d’anar al reglament taurí estatal[15], que és el que s’aplica en allò que respecta a les diverses formes que tenen les corregudes de bous.  Es tracta d’una competència estatal, a diferència del que passa amb els bous al carrer.  

Les coses que hem de saber:

 • Els alumnes que van a torejar no són professionals, i tenen un tractament semblant al que tindrien els cadafalers.  El capítol I del reglament (articles 2 al 9) parla del registre de professionals i de les categories, que van des dels mossos fins als toreros, passant pels joneguers o els banderillers i els picadors.  

Aquests alumnes podrien estar inscrits, com a màxim, com a joneguers sense picar, però no cal per a participar en un “tentadero pràctico”.  El reglament ho permet específicament:

Article 92.10 (Títol VIII, de les escoles taurines): En orden al fomento de la labor promocional de los alumnos, se permitirá su participación en becerradas debidamente autorizadas, en las que se lidien erales de hasta 150 kilos a la canal.

 • Les becerrades estan clarament definides al reglament.  Article 25.e): Becerradas; en las que por profesionales del toreo o simples aficionados se lidian machos de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad en todo caso de un profesional inscrito en las Secciones I o II del Registro General de Profesionales Taurinos o en la condición de banderillero de la categoría primera de la Sección V, que actuará como director de lidia.
 • L’ús indistint del nom de jònecs, erals i vedells ve de la tradició.  El món taurí té noms per a les diverses edats del bou.  Per exemple, gasten vedell per a l’animal que encara mama (també li diuen altres noms, com recental).  L”añojo” és el que ja té un any.  En aquesta estructura dels noms per edats, els erals són els animals de 2 anys (els de 3 son “utreros” i els de 4 son “quatreros”).  De cinc anys endavant, ja els diuen per l’edat.

Segons determinats diccionaris taurins, un eral és un vedell que passa d’un any i encara no ha fet els dos, i això és el que encaixa amb el reglament.  Altres vegades, poden utilitzar aquest terme per a parlar de jònecs joves, els que tenen fets els 2 anys i encara no han fet els 3, per a diferenciar-los dels “novillos” amb tres anys fets i que encara no han arribat a bous de 4 anys.

 • S’ha de matar els vedells obligatòriament.  Pel que fa a aquests “tentaderos prácticos”:

Article 92.6: Las reses a lidiar durante las clases prácticas podrán ser machos o hembras, sin limitación de edad respecto a éstas y un máximo de dos años en cuanto a los machos.

Si las reses son hembras, la clase práctica consistirá en una faena de tienta similar a la que los ganaderos realizan en el campo, por lo que la decisión de su muerte en el ruedo dependerá de la decisión del ganadero. Si se trata de un tentadero de machos, éstos no podrán ser toreados por los alumnos, salvo que el ganadero renuncie a su selección como futuro semental. En el caso de que se trate de reses cedidas o adquiridas para su lidia, siempre serán matadas a estoque en el ruedo.

 • Els cartells anunciadors obliguen l’organització a complir amb el que allà es diu.

Article 33.1: Los espectadores tienen derecho a recibir el espectáculo en su integridad y en los términos que resulten del cartel anunciador del mismo.

Article 44.2: Las reses de lidia tendrán obligatoriamente, según las clases de espectáculos o festejos taurinos, las características que se precisan en los artículos siguientes.

Article 45.4: En los demás festejos o espectáculos taurinos [diferents a corregudes de bous i jonegades, a peu o a cavall] la edad de las reses no será superior a los dos años.

Existeixen altres articles que fan referència a la informació completa i veraç del cartell, com els que es refereixen als “desechos de tienta” o la manipulació de les banyes (art. 48 i 88, per exemple). 

Conclusions:

 • És cert que no es tracta del format de les antigues becerrades cadafaleres.  Es tracta, però, d’un format molt semblant.
 • Es mataran vedells a la plaça.  Ho diu el reglament.
 • Seran animals de menys de dos anys.  Ho diu el reglament. 
 • Ho faran no professionals, sota la supervisió d’un professional. Ho diu el reglament.

———

Sobre el regreso de las becerradas a la setmana de bous de Algemesí de 2019.

Todo empezó con las publicaciones en La Veu d’Algemesí de los típicos artículos donde se anuncian los acontecimientos que traerá la setmana de bous.

En su web, podemos leer el artículo firmado por Carlos Bueno con el título de «Una gran setmana de bous 2019″, y que está fechado el 18 de julio.  El texto hace referencia a la presentación de los carteles, y en el tercer párrafo dice (en su traducción al castellano): 

(…) Además, el lunes 23 en horario nocturno, se celebrará una becerrada con novillos del ganadero local Salvador Pujol Gómez en la que participarán tres alumnos de la Escuela Taurina de Valencia: Alberto Donaire, Nek García Romero y Álvaro Cerezo, los dos últimos de Algemesí.

Pocos días después, se hace público un cartel de esta becerrada, presentada como un «tentadero práctico sin picar» y donde se anuncia el toreo de 3 becerros para alumnos de la escuela taurina de Valencia

Para cualquier duda sobre estos datos tenemos que ir al reglamento taurino estatal[16], que es el que se aplica en lo que respecta a las diversas formas que tienen las corridas de toros.  Se trata de una competencia estatal, a diferencia de lo que ocurre con los bous al carrer.

Las cosas que debemos saber:

 • Los alumnos que van a torear no son profesionales, y tienen un tratamiento similar al que tendrían los cadafaleros.  El capítulo I del reglamento (artículos 2 al 9) habla del registro de profesionales y de las categorías, que van desde los mozos hasta los toreros, pasando por los novilleros o los banderilleros y los picadores.

Estos alumnos podrían estar inscritos, como máximo, como novilleros sin picar, pero no es necesario para participar en un «tentadero práctico».  El reglamento lo permite específicamente:

Artículo 92.10 (Título VIII, de las escuelas taurinas): En orden al fomento de la labor promocional de los alumnos, se permitirá su participación en becerradas debidamente autorizadas, en las que se lidien erales de hasta 150 kilos a la canal.

 • Las becerradas están claramente definidas en el reglamento.  Artículo 25.e): Becerradas; en las que por profesionales del toreo o simples aficionados se lidian machos de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad en todo caso de un profesional inscrito en las Secciones I o II del Registro General de Profesionales Taurinos o en la condición de banderillero de la categoría primera de la Sección V, que actuará como director de lidia.
 • El uso indistinto del nombre de novillos, erales y terneros viene de la tradición.  El mundo taurino tiene nombres para las diversas edades del toro. Por ejemplo, gastan becerro para el animal que todavía mama (también le dicen otros nombres, como ternero o recental). El «añojo» es el que ya tiene un año.  En esta estructura de los nombres por edades, los erales son los animales de 2 años (los de 3 son «utreros» y los de 4 son «quatreros»).  De cinco años adelante, ya les dicen por la edad.

Según determinados diccionarios taurinos, un eral es un ternero que pasa de un año y todavía no ha hecho los dos, y eso es lo que encaja con el reglamento.  Otras veces, pueden utilizar este término para hablar de novillos jóvenes, los que tienen hechos los 2 años y aún no han hecho los 3, para diferenciarlos de los que tienen tres años cumplidos y que todavía no han llegado a toros de 4 años.

 • Hay que matar a los becerros obligatoriamente.  Con respecto a estos «tentaderos prácticos”:

Article 92.6: Las reses a lidiar durante las clases prácticas podrán ser machos o hembras, sin limitación de edad respecto a éstas y un máximo de dos años en cuanto a los machos.

Si las reses son hembras, la clase práctica consistirá en una faena de tienta similar a la que los ganaderos realizan en el campo, por lo que la decisión de su muerte en el ruedo dependerá de la decisión del ganadero. Si se trata de un tentadero de machos, éstos no podrán ser toreados por los alumnos, salvo que el ganadero renuncie a su selección como futuro semental. En el caso de que se trate de reses cedidas o adquiridas para su lidia, siempre serán matadas a estoque en el ruedo. 

5.  Los carteles anunciadores obligan a la organización a cumplir con lo que allí se dice.

Article 33.1: Los espectadores tienen derecho a recibir el espectáculo en su integridad y en los términos que resulten del cartel anunciador del mismo.

Article 44.2: Las reses de lidia tendrán obligatoriamente, según las clases de espectáculos o festejos taurinos, las características que se precisan en los artículos siguientes.

Article 45.4: En los demás festejos o espectáculos taurinos [diferents a corregudes de bous i jonegades, a peu o a cavall] la edad de las reses no será superior a los dos años

Existen otros artículos que hacen referencia a la información completa y veraz del cartel, como los que se refieren a los «Desechos de tienta» o la manipulación de los cuernos (art. 48 y 88, por ejemplo).

Conclusiones:

 • Es cierto que no se trata del formato de las antiguas becerradas cadafaleras.  Se trata, sin embargo, de un formato muy parecido.
 • Se matarán becerros en la plaza.  Lo dice el reglamento.
 • Serán animales de menos de dos años.  Lo dice el reglamento.
 • Lo haran no profesionales, bajo la supervisión de un profesional.  Lo dice el reglamento.

———

[1] Animalisme CAT, Jesús Frare, 11/08/2019, Becerrades d’Algemesí.  Nou canvi de legislatura i “jonegada de la cultura”,https://animalismecat.blogspot.com/2019/08/becerrades-dalgemesi-nou-canvi-de.html

[2] La Veu d’Algemesí, Carlos Bueno, Una gran Setmana de Bous 2019, http://www.laveudalgemesi.es/una-gran-setmana-de-bous-2019/

[3] Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica i dóna nova redacció al Reglament d’Espectacles Taurins.   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-4945

[4] La Veu d’Algemesí, redacció, 19/07/2019, Camela, Henry Méndez i Demarco en les nits de bous, http://www.laveudalgemesi.es/camela-henry-mendez-i-demarco-en-les-nits-de-bous/

[5] PACMA TV, 29/09/2015, Clase práctica en escuela de Madrid, https://vimeo.com/143801678. PACMA TV, 21/07/2018, La tortura de las escuelas taurinas de València, https://vimeo.com/332452489

[6] PACMA TV, 21/06/2019, ¡PACMA, a por las becerradas de El Espinar! https://vimeo.com/343613610

[7] Animalisme CAT, Jesús Frare, 11/08/2019, Becerrades d’Algemesí.  Nou canvi de legislatura i “jonegada de la cultura”, https://animalismecat.blogspot.com/2019/08/becerrades-dalgemesi-nou-canvi-de.html

[8] La Veu d’Algemesí, Carlos Bueno, Una gran Setmana de Bous 2019, http://www.laveudalgemesi.es/una-gran-setmana-de-bous-2019/

[9] Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-4945

[10] La Veu d’Algemesí, redacció, 19/07/2019, Camela, Henry Méndez i Demarco en les nits de bous, http://www.laveudalgemesi.es/camela-henry-mendez-i-demarco-en-les-nits-de-bous/

[11] PACMA TV, 29/09/2015, Clase práctica en escuela de Madrid, https://vimeo.com/143801678. PACMA TV, 21/07/2018, La tortura de las escuelas taurinas de València, https://vimeo.com/332452489

[12] PACMA TV, 21/06/2019, ¡PACMA, a por las becerradas de El Espinar! https://vimeo.com/343613610

[13 i 14] eldiario.es, El caballo de Nietzsche, 08/02/2018, La ONU insta a España a alejar a niños, niñas y adolescentes de la violencia de la tauromaquia, https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/ONU-Espana-alejar-adolescentes-tauromaquia_6_735686446.html

[15] El citat Reial Decret 145/1996.

[16] El citado Real Decreto 145/1996.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star